dimecres, 19 de desembre de 2012

Integració curricular dels mitjans i recursos tecnològics


L’altre dia varem treballar el tema 5 del temari: Integració curricular dels mitjans i recursos tecnològics. Aquesta vegada, en comptes d’explicar i treballar el tema punt per punt, ho varem fer d’una altre manera; treballar-lo a través d’un rol playing amb les companyes. Ens varem dividir en tres grups i cada un dels grups corresponia a un col·lectiu diferent: col·lectiu de mestres, col·lectiu de govern i col·lectiu d’equip directiu.

Cada un d’aquets grups tenia que defensar la seva postura contestant un seguit de preguntes sobre el perquè volíem integrar les TIC a dins el sistema educatiu, de quina manera ho volíem fer, quins recursos necessitaven,...

Els tres punts de vista:
-         Col·lectiu de mestres: els mestres són els que realment viuen el dia a dia amb els infants, la qual cosa això fa que vegin quina és la realitat que els envolta, del temps que disposen, les necessitats dels infants, recursos que necessiten per enriquir els processos d’ensenyament,... Es suposa que ells volen el millor pels infants, de manera que ells demanen a l’equip directiu el que necessiten.

-         Col·lectiu de l’equip directiu: aquesta postura és semblant a la dels mestres. Però així i tot aquesta postura és la que està enmig de les altres postures (mestres i govern) ja que aquestes són les que reben les demandes dels mestres i al mateix temps estan davant unes imposicions i exigències que imposa el govern. Per dir-ho d’una manera, és la que rep pels dos costats.

-         Col·lectiu del govern: aquets imposen, exigeixen, redueix i suprimeix als centres unes condicions, les quals moltes no corresponen a la realitat. El problema d’aquesta postura és que aquet col·lectiu no viu al dia a dia a dins d’un centre, la qual no coneix la realitat que ens envolta. Tot i això aquets són els que tenen el poder, la qual cosa fa que els altres col·lectius tinguin que aplicar-ho.

En definitiva, els tres col·lectius van lligats entre ells ja que tots depenen de tots. Ha estat un gran debat, ja que hem pogut observar i treballar els tres punts de vista; com a mestres, equip directiu i govern. 

dissabte, 3 de novembre de 2012

Cunya radiofònica


Com ja sabeu, la setmana passada vam dedicar una sessió pràctica a fer una CUNYA RADIOFÒNICA. En aquesta cunya radiofònica hi havia d’haver la nostra veu, una melodia d’alguna cançó o algun so d’alguna cosa i després havíem d’afegir alguns efectes. En el meu cas vaig posar diferents efectes, però el que més destaca és la modificació del to de la meva veu. Un cop fet tot aquest muntatge s’havia de passar en format de mp3.

Jo em va costar molt fer-la perquè vaig tenir petits problemes tècnics que no em deixava gravar, però a poc a poc ho vaig anar aconseguint. Després quan vaig tenir el muntatge fet, no sabia convertir-la en format mp3 però a mesura de pitjar coses i descarregar-me el programa que em faltava ho vaig aconseguir. A vegades saber com funcionen les coses és basa en pitjar i no tenir por d’espenyar-ho.
Tot i això puc dir que aquesta activitat la vaig trobar molt divertida i em va agradar fer-la. A més penso que aquest programa ens pot servir cara el futur.

En fi, puc dir que a la fi puc compartir amb totes vosaltres la meva cunya radiofònica!!!


dijous, 25 d’octubre de 2012

Activitat tema 3


Un cop acabat la segona part del tema 3: “Possibilitats didàctiques de l’ordinador i les xarxes”  la mestra ens va plantejar la següent pregunta:

Com ens poden ajudar les TIC en la comunicació escola-família?

La comunicació entre la família i escola és un aspecte fonamental dins una escoleta. Els pares i mares en tot moment han d’estar informats sobre l’educació que rep els seu fill/a, quin és el seu progrés, els conflictes que es troba, com va el dia a dia a dins l’aula,...Perquè això sigui possible hi ha d’haver una bona comunicació i cadascú ha de posar la seva part (interès, dedicar temps,...) per tal de que això sigui fluid.

Com ja sabem hi ha diverses maneres de dur a terme aquesta comunicació entre família – escola, algunes poden ser: a través d’entrevistes, de reunions, del dia a dia, TIC, cartes,... Totes aquestes maneres afavoreixen aquesta comunicació.

A través de les entrevistes i reunions els pares poden anar coneixent amb més profunditat les necessitats i interessos que té el seu fill, quin és el seu progrés a dins l’aula amb el dia a dia, quines són les seves dificultats i facilitats,... A més a més, a l’inici del curs a través d’una reunió grupal les mestres oferiran als pares quina és la metodologia que utilitzaran al llarg del curs i les activitats que pretenen fer.

Referent a les noves tecnologies puc dir que moltes de les escoletes dia d’avui ja les fan servir com una eina més de comunicació entre la família – escola. Actualment no són totes les escoles que tenen present aquesta eina per facilitar la comunicació, però de cada vegada són més.
Un exemple clar d’aquesta eina de comunicació són els blocs de centre i d’aula. En aquets blocs i trobem diverses activitats que van fent els infants amb el dia a dia a l’escola (manualitats, dibuixos, fotografies,...). Per tant, és un espai on els/les mestres poden donar a conèixer totes les activitats i tasques que van fent els infants a dins l’escola, quines metodologia segueixen, quins són els seus objectius,...

Tot això permet a les famílies veure tot allò que no poden veure, el dia a dia a dins l’aula i escola. A  més a més, en aquest espai ells tenen l’oportunitat de deixar comentaris, opinar i intercanviar idees. Aquesta eina també pot afavorir la comunicació entre família – infant, ja que els infants poden mostrar en tot moment aquest bloc i anar explicant tot el que està penjat en aquest espai.

El problema que ens podem trobar amb aquesta eina és que no totes les famílies tinguin la facilitat de manejar les noves tecnologies. Una possible solució per aquest problema seria que l’escola oferís ajudes i suports a les famílies amb aquesta dificultat.
Amb aquesta eina s’ha d’evitar perdre el contacte entre pares i mestre/a alhora de les sortides i les entrades. Encara que aquestes trobades siguin de poc temps, són molt importants per saber com va al dia a dia l’infant a l’escola.

En definitiva, les noves tecnologies ens ajuden i faciliten a tenir altre tipus de contacte amb les famílies, però no podem deixar de banda les trobades amb la mestra (entrevistes, reunions,...) ja que aquestes són fonamentals i necessàries. 

dijous, 18 d’octubre de 2012

Activitat tema 3


L’activitat que va relacionada amb el tercer tema de l’assignatura consisteix en fer
un petit comentari de les “CASERES DEL TRESOR”.

Casera del tresor:  és un tipus d’activitat didàctica molt senzill, útil per adquirir informació sobre un tema determinat i practicar habilitats y procediments  relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació general i accés a informació a través d’Internet. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es pot extreure o inferir les respostes.

Algunes inclouen una “Gran pregunta” al final, que requereix que els alumnes integrin els coneixements adquirits durant el procés.

A classe ens vam mirar aquesta pàgina web on surten diferents exemples de caseres de tresors. La veritat que la majoria de les caseres estan estructurades en diferents parts que són:
Introducció: on s’introdueix el tema del que tracte la casera del tresor.
Preguntes: en aquest apartat els infant poden trobar un llistat de preguntes, que són les que han de respondre abans de cercar la informació per tal de saber el que saben d’aquell tema.
Recursos:aquí es allà on trobaran les respostes de les preguntes plantejades anteriorment, ja sigui a través d’enllaços a pàgines webs, jocs, imatges,...
Gran pregunta: finalment, els infants tindran que donar una resposta a una pregunta de manera que requereix que els alumnes integrin els coneixements adquirits durant el procés.

Els recursos que trobem normalment són diversos; imatges, vídeos, jocs, sons,...Tots aquets fan possible un aprenentatge didàctic i lúdic.
Tinc que dir que mai havia sentit parlar de les caseres del tresor fins dia d’avui. La veritat que m’ha semblat un recurs bastant útil i enriquidor pels centres educatius. Aquest permet que els infants aprenguin uns coneixements sobre uns temes determinats i al mateix temps adquireixin unes habilitats relacionades amb les TIC. A Educació Infantil, sobretot a segon cicle, penso que això pot ser un recurs bastant útil ja que amb les caceres ells poden cercar informació clara i senzilla amb la qual els ajudarà a quedar-se amb una idea clara del tema determinat.
Els mestres poden crear la seva casera pròpia la qual cosa això permet que ells mateixos escollin les preguntes i els recursos que estiguin interessats a treballar amb els infants. D’aquesta manera ells poden adaptar tota la informació a l’edat dels infants, cosa que és molt important.
El que m’ha cridat l’atenció de les caseres és que són activitats que es poden presentar de diferents maneres; gran grup, petit grup o de forma individual. Suposo que això dependrà molt de l’edat dels infants i cada una de les seves característiques. 

diumenge, 14 d’octubre de 2012

ACTIVITAT DEL TEMA 2

Aquesta activitat va relacionada amb el tema dos de l’assignatura; Aplicació de les TIC als processos educatius. Consisteix en llegir una seria de documents; normativa específica de les Illes Balears, ORDEN ECI/3960/2007 i  Decret 71-2008 CAIB, cercar tots aquells apartats que facin referència a les TIC i fer-ne una reflexió partint de dues preguntes que ens va plantejar la mestra: És suficient el que diu a la normativa? Realment s’està aplicant a l’escola?

Es suficient el que diu a la normativa? Després de llegir tots aquets documents puc afirmar que són pocs els apartats que parlin de les noves tecnologies de la informació i comunicació. El document que m’ha semblat que parlava més sobre les TIC és a l’ ORDEN ECI/3960/2007, en canvi, el Decret també en fa referència sobre aquest tema, però no són tant els apartats que en parlin.
De forma general penso que la normativa no dona l’ importància que tenen les noves tecnologies de la comunicació i informació a l’actualitat. L’ integració d’aquestes a la societat és necessària la qual cosa implica integrar-les dins l’educació per tal de els infants tinguin un coneixement del seu funcionament i, a més puguin anar adquirint uns certs aprenentatges a través d’aquestes. A més, no només han de ser els infants les que tinguin que utilitzar les TIC, sinó que les docents han de saber-les funcionar i utilitzar-lo com un recurs més a dins l’educació.

A continuació podreu observar els petits fragments que he pogut extreure de cada un d’aquets documents que parlen de les TIC. Abans vull dir el que penso respecte això, i és que no hem resulta suficient tot el que diuen a la normativa perquè considero que en cap apartats del que veurem a continuació aprofunditzen amb el tema de les noves tecnologies, sinó que només en fan una pinzellada i, fins i tot en alguns dels fragments passa com a desapercebut.

ORDEN ECI/3960/2007
  • La importancia de las tecnologías como parte de los elementos del entorno aconseja que niñas y niños identifiquen el papel que éstas tienen en sus vidas, interesándose por su conocimiento e iniciándose en su uso como medio de expresión, comunicación y conocimiento.”
  • Las diferentes formas de comunicación y representación que se integran en esta área son: el lenguaje verbal, el lenguaje artístico, el lenguaje corporal, el lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación”
  • “El lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación presentes en la vida infantil, requieren un tratamiento educativo que, a partir del uso apropiado y significativo, inicie a niñas y niños en la comprensión de los mensajes audiovisuales y su utilización ajustada y creativa.”
  • “Experimentar y expresarse utilizando los lenguajes corporal, plástico, musical y tecnológico, para representar situaciones, vivencias, necesidades y elementos del entorno y provocar efectos estéticos, mostrando interés y disfrute.”
  • “En el segundo ciclo se iniciará el aprendizaje de la  lectura y la escritura en función de las características y de  la experiencia de cada niño, se propiciaran experiencias  de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación y en la expresión plástica y musical.”
Decret 71-2008 CAIB
  • “Els reptes del món canviant en què ens trobem fan que sigui necessari assentar els fonaments que permetran accedir a la informació als infants, estimulant-los a mantenir la inclinació per aprendre durant tota la vida. D’aquí la importància d’iniciar els infants també en el món de la lectura i de l’escriptura, en una llengua estrangera i en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació,(...)”
A partir d’aquets fragments podem observar que les noves tecnologies és com una eina més de comunicació, ja que ens permet comunicar-nos, expressar-nos i conèixer el món que ens envolta. En aquest document ens deixa clar que les TIC s’han de tenir present dins l’educació, però hem dona la sensació que a partir d’aquest document (la part teòrica) la gent és conscient de que són importants,  però a la pràctica molts dels centres educatius aquest apartat de les TIC passa a ser desapercebut. Per tant a la segona pregunta que havia de resoldre; Realment s’està aplicant a l’escola? Tinc que dir que no a tots s’està aplicant. Realment no conec el funcionament de moltes de les escoletes infantils, però amb les que he pogut tenir un contacte una mica proper fins dia d’avui, puc dir que no són totes les escoles que tinguin present les TIC en el centre educatiu. Personalment penso que tots els centres tenen clar que les TIC tenen un paper fonamental dins la societat, però alhora d’aplicar-les dins l’educació no pensen el mateix. El fet de no integrar les TIC a l’educació pot ser degut a varies coses, algunes raons poden ser: l’escola no té uns recursos econòmics prou elevats, les docents dels centres no els interessa dedicar un temps i un esforç per aprendre el seu funcionament, simplement no creuen amb les noves tecnologies,...La meva opinió respecte a aquest tema és que totes les escoletes haurien de incorporar les noves tecnologies a l’educació independentment de les opinions dels docents. Amb això el que vull dir és que cada escola hauria de tenir uns aprenentatges mínims sobre les TIC d’aquesta manera tots els infants adquiririen uns coneixements mínims sobre el seu funcionament. Així la incorporació de les TIC estaria assegurada a cada un dels centres. 

dimarts, 9 d’octubre de 2012

Lectura del Tema 1


Per reforçar una mica més els conceptes donats a classe sobre el tema 1 (Societat de la informació i educació) na Nuria ens va recomanar llegir aquest article de Manuel Area à “Sociedad de la información, tecnologías digitales y educación”.
A continuació he penjat un document on hi ha les idees principals d’aquest article i la meva opino sobre aquest. 


divendres, 28 de setembre de 2012

Una petita presentació


Per encetar aquest bloc...
Vull compartir aquest vídeo de Jordi Adell (de la Universitat de Jaume I Castelló) que ens va posar la professora d’aquesta assignatura el primer dia de classe. He trobat interessant penjar-lo perquè considero que en Jordi ens introdueix molt bé l’ importància d’introduir les Noves Tecnologies a l’Educació, la qual cosa ja ens situa una mica dins el món de les tecnologies.